Darmowa wysyłka powyżej 199 PLN

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.manex.pl

Regulamin Sklepu internetowego z dnia 24.08.2022 r.

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług korzystania z Portalu będącego własnością Manex Sp. z o.o. ul. Lubelska 87 26-600 Radom, NIP: 7962473811.

§1 Definicje

 1. Portal - serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.manex.pl 
 2. Administrator/Sprzedawca - Manex Sp. z o.o. ul. Lubelska 87 26-600 Radom, NIP 7962473811 odpowiedzialny za zarządzanie Portalem, wsparcie techniczne Portalu oraz dystrybucję zamówień złożonych przez Użytkowników za pośrednictwem Portalu www.sklep.manex.pl.
 3. Użytkownik/Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamierzająca zawrzeć Umowę lub zawierająca Umowę za pośrednictwem Portalu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny na stronie www.sklep.manex.pl
 5. Konto – spersonalizowany, przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień w ramach Portalu, w szczególności niezbędnych do przeprowadzenia Rejestracji/Autoryzacji, zabezpieczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, umożliwiający m.in. przegląd zawartych Umów za pośrednictwem Serwisu.
 6. Hasło – utajniony ciąg znaków, zasadniczo alfanumeryczny (składający się z liter i cyfr), określony przez Użytkownika, umożliwiający Rejestrację i Autoryzację na Portalu.
 7. Login - nieutajniony ciąg znaków, określony przez Użytkownika, umożliwiający Rejestrację i Autoryzację na Portalu.
 8. Rejestracja/Autoryzacja – Czynność faktyczna, dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Użytkownika z Portalu.
 9. Umowa – stosunek prawny regulujący zasady korzystania z Portalu, zawarty pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie, będący podstawą świadczenia Usługi.
 10. Towar – odpłatna sprzedaż produktów Administratora na rzecz Użytkownika, dokonywane w granicach i za pośrednictwem Portalu
 11. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 12. Siła wyższa - zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Sprzedawcy, które uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Użytkownik lub Sprzedawca nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych; na okres działania siły wyższej obowiązki Sprzedawcy wynikające z Umowy ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej.
 13. Polityka Prywatności - zestaw praw, reguł i praktycznych doświadczeń regulujących sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych w ramach Umowy.
 14. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy itp.
 15. Przetwarzanie danych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 16. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 683 ze zm.)
 17. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika wyrażone za pomocą funkcjonalności Portalu, wskazujące na: ilość i rodzaj Towaru dostępnej na Portalu w chwili wyrażania oświadczenia woli, cenę, miejsce wydania towaru, dane Użytkownika. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy w zakresie zakupu Towaru o parametrach wyrażonych w Zamówieniu.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki, zasady korzystania z Portalu oraz zasady zawierania Umów.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług na nim dostępnych jest możliwe po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oraz jego postanowień.
 4. Użytkownik może wysłać prośbę o usunięcie Konta poprzez przesłanie prośby drogą mailową z adresu podanego przy zakładaniu Konta na adres: esklep@manex.pl

§3 Zakres sprzedawanych towarów

 1. Sprzedawca, za pośrednictwem Portalu, świadczy na rzecz Użytkowników sprzedaż Towarów.
 2. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem uprzedniego przeprowadzenia procesu Rejestracji lub Autoryzacji i potwierdzenia tożsamości.
 3. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 4. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.
 5. Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzone zostanie w ciągu 24 godzin wiadomością, wysłaną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
 6. W przypadku braku potwierdzenia ze strony Sklepu, wskazany jest kontakt mailowy (esklep@manex.pl).
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

§4 Prawa i obowiązki Stron

 1. Użytkownik ma możliwość korzystania z Portalu, po uprzednim spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  a) posiadanie komputera stacjonarnego, komputera przenośnego lub urządzenia mobilnego o parametrach technicznych (moc obliczeniowa, karta graficzna, ekran itp.) umożliwiających płynne odtwarzanie treści Portalu
  b) powyższe urządzenia muszą być połączone z siecią Internet;
  c) posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www
  d) posiadanie adresu email
  e) wypełnienie wymaganych do realizacji Zamówienia formularzy dostępnych na Portalu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z Umową oraz w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Sprzedawcy, jak również zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownicy zobowiązani są w szczególności do:
  a) ochrony danych pozwalających na zalogowanie się do konta przed osobami trzecimi,
  b) aktualizacji danych podanych podczas procesu Rejestracji/Autoryzacji,
  c) podawania na Portalu prawdziwych danych,
  d) powstrzymania się od zamieszczania treści bezprawnych, w szczególności naruszających prawnie chronione interesy osób trzecich
  e) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność i dobra osobiste innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu, archiwizowaniu, udostępnianiu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wiedzy i wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  f) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
  g) niestosowania oprogramowania mogącego utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu lub oprogramowania umożliwiającego bezprawne pozyskanie danych osobowych
  h) niewysyłania reklam bądź innych materiałów związanych z pozyskaniem klientów,
  i) nierozsyłania wirusów lub szkodliwych kodów komputerowych,
  j) korzystania z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem
 4. Sprzedawca podejmie wszelkie starania celem zapewnienia stałego i nieprzerwanego funkcjonowania Portalu. Możliwe są jednak przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy, w tym w szczególności problemami technicznymi, niedostępnością systemów informatycznych, problemami technicznymi Spółek współpracujących lub niespełnieniem przez Użytkownika warunków technicznych dla korzystania z Portalu, w tym braku dostępu do Internetu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Portalu w celu dokonania konserwacji, usunięcia zakłóceń lub zmian systemu.
 6. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania funkcjonalności komunikacyjnych Portalu w sytuacji działania Użytkownika na szkodę Sprzedawcy, Spółek współpracujących lub osób trzecich, naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z przyczyn wyżej wymienionych trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę do zablokowania Konta Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca poinformuje stosowne organy państwowe o działaniach Użytkownika naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Użytkownik może korzystać z zasobów Portalu wyłącznie w granicach dozwolonego użytku prywatnego.

§5 Rejestracja/Autoryzacja Użytkownika

 1. W celu rozpoczęcia zakupu Towarów, Użytkownik może zarejestrować się w Portalu lub dokonać zakupu bez rejestracji.
 2. Rejestracja jest dobrowolna.
 3. Konto może zostać założone wyłącznie przez pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. W celu utworzenia Konta w Portalu należy:
  a) wejść na stronę Portalu;
  b) wypełnić formularz rejestracyjny podając stosowne dane;
  c) wpisać login i hasło;
  d)zaakceptować Regulamin Portalu oraz Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies.
 5. Proces Rejestracji wymaga potwierdzenia za pośrednictwem konta email Użytkownika.
 6. Potwierdzenia tożsamości Użytkownika jest dokonywane automatycznie po kliknięciu w hiperłącze wysłane na adres email Użytkownika.
 7. Użytkownik, który w celu złożenia Zamówienia założył wcześniej Konto na Portalu, loguje się do Portalu z wykorzystaniem loginu i hasła służących do zalogowania się przez Użytkownika na jego Konto.
 8. Konto założone przez Użytkownika w Portalu umożliwia korzystanie z niego, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca może w takim przypadku wymagać podania przez Użytkownika dodatkowych danych, w szczególności w celach związanych ze składaniem i realizacją Zamówień.

§6 Ceny

 1. Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Użytkownika/Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sklep zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 2. Sposoby płatności
  Płatność za zamówiony towar odbywa się – według wyboru Użytkownika/Klienta – za pomocą:
  a. Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  b. Płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy: Manex Sp. z o.o. ul. Lubelska 87, 26-600 Radom Alior Bank S.A., Numer konta: 61 2490 0005 0000 4530 5777 6161
  c. Platformy płatniczej Przelewy24.
  d. Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
 3. Zapłata powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

§7 Zamówienia

 1. Użytkownik może składać zamówienia na Portalu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu – w przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze. W przypadku płatności online – po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sklepu. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, wysłany zostanie do Klienta w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania zapłaty na koncie.
 3. Użytkownik wybiera Towar na Portalu.
 4. Dostarczanie zamówień odbywa się – według wyboru Użytkownika – za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź spedycyjnej. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Koszt dostawy Towaru pokrywa Użytkownik będący kupującym.
 6. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności:
  a) w przypadku dostawy kurierem i płatności online wynosi 20 zł brutto.
  b) w przypadku dostawy kurierem i płatności przy odbiorze wynosi 25 zł brutto.
  c) w przypadku dostawy przesyłek niestandardowych koszt wysyłki ustalany indywidualnie
  d) w przypadku dostaw tub szalunkowych koszt ustalany indywidualnie.
  e) w przypadku odbioru osobistego wynosi 0 zł.
 7. Do każdego zakupionego towaru dołączony zostanie paragon fiskalny lub faktura VAT. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Użytkownika/Klienta.

§8 Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru

 1. Użytkownik/Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Wyjątkiem jest towar przygotowany pod indywidualne zamówienie Klienta tj. docięcie na wymiar (linki, liny, węże). Warunkiem uwzględnienia zwrotu na tej podstawie jest złożenie przez Użytkownika/Klienta, przed upływem ww. terminu oświadczenia na piśmie (formularz zwrotu) oraz odesłanie towaru na adres: Manex Sp. z o.o. ul. Lubelska 87 26-600 Radom. Do przesyłki należy załączyć dowód sprzedaży: paragon fiskalny, bądź fakturę VAT.
 2. Zwracany Towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Opakowanie producenta musi być w stanie niezmienionym.
 3. Użytkownik/Klient otrzyma zwrot ceny za towar na wskazany numer rachunku bankowego w ciągu 7 dni od otrzymania zwrotu na wskazany adres Sklepu.
 4. Koszt odesłania towaru ponosi Użytkownik/Klient.

§9 Odpowiedzialność stron

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Użytkownika niezgodne z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem i zasadami współżycia społecznego.
 2. Ponadto Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające, w szczególności z:
  a) naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich,
  b) przerw w świadczeniu usług wynikających z konieczności konserwacji systemu, usunięcia zakłóceń, wprowadzania zmian, a także przyczyn niezależnych od niego, w tym w szczególności o których mowa w §5 ust. 4
  c) podania przez Użytkownika nieprawdziwych informacji w zasobach Portalu,
  d) bezprawnego podania danych osób trzecich,
  e) błędów w sytuacji, gdy błąd świadczenia jest efektem Siły wyższej,
  f) utraty danych Użytkownika, wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy,
  g) braku dostępu do Portalu wywołanego konfiguracją sprzętu Użytkownika, niespełniającą wymogów określonych w Regulaminie,
  h) ujawnienia danych zamieszczonych na Portalu instytucjom państwowym w związku z prawnie usprawiedliwionym zawezwaniem do ich ujawnienia przez ww. instytucje,
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 4. Okoliczności, o których mowa w §7 ust 1 i 2 nie będą stanowiły naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec niego.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania, m. in. za:
  a) prawdziwość podawanych danych oraz prawo dysponowania tymi danymi,
  b) działania osób trzecich, które weszły w posiadanie danych umożliwiających zalogowanie się do Konta Użytkownika na skutek zaniedbań Użytkownika w zakresie ochrony tychże danych,
  c) niestosowanie się i podejmowanie działań lub zaniechań sprzecznych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.

§10 Zasady zabezpieczania urządzeń przez Użytkowników

 1. Użytkownik powinien zabezpieczyć swoje urządzenie, na którym korzysta z Portalu oraz dostęp do Portalu zgodnie z poniższymi zaleceniami:
  a) Urządzenie powinno mieć włączoną automatyczną blokadę ekranu (w przypadku urządzeń mobilnych) lub automatyczne wylogowanie (w przypadku komputerów)
  b) Urządzenie powinno wymagać konieczności zalogowania z podaniem hasła alfanumerycznego a w przypadku urządzeń mobilnych odblokowania kodem PIN lub odblokowania hasłem graficznym lub odblokowania przy pomocy zabezpieczenia biometrycznego
  c) Dostęp do Portalu zabezpieczony jest przy pomocy indywidualnego loginu oraz hasła (alfanumerycznego). Tych danych nie można udostępniać osobom trzecim
 2. W przypadku utraty urządzenia wymienionego w ust. 1 Użytkownik Portalu zobowiązany jest do wysłania tej informacji na adres email: esklep@manex.pl

§11 Reklamacje

 1. W przypadku gdy Portal lub usługa nie działa w sposób określony w Regulaminie, lub Towar jest niezgodny z zamówieniem, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Towar zakupiony na Portalu może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową.
 3. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres email: esklep@manex.pl lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej wysłanej na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca wyśle do Użytkownika/Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 30 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany stan magazynowy), zwróci cenę wadliwego towaru.
 5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
 6. Sprzedawca udziela odpowiedzi zwrotnej na adres, z którego przysłano reklamację, chyba, że Użytkownik w treści reklamacji wskazał adres odmienny.
 7. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zastrzeżeń co do sposobu działania Portalu lub niezgodności sprzedawanych Towarów.
 8. Rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień a czas ich udzielenia nie przedłuża okresu rozpoznawania reklamacji.
 9. Sprzedawca w zakresie poprawności funkcjonowania Portalu rozpatruje reklamację w terminie 14 dni.

§12 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przekazanych dobrowolnie w trakcie procesu Rejestracji/Autoryzacji oraz wobec Spółek współpracujących w ramach wykonywania Usługi jest Sprzedawca
 2. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest wyrażeniem zgody na świadczenie usług i dostawę Towarów drogą elektroniczną oraz bezpośrednią.
 3. Świadoma zgoda pozwala na przetwarzanie przez Administratora danych w celach marketingowych.
 4. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do dokonania Rejestracji lub Autoryzacji Użytkownika.
 6. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie zebranych danych dla potrzeb kontaktów za pośrednictwem urządzeń mobilnych i komputerów lub poczty elektronicznej w celu umożliwienia korzystania z usług i dostawy Towarów.
 7. Użytkownik zgodnie z RODO wyraża zgodę na przetwarzanie zaznaczając stosowne pole (tak zwany checkbox) podczas Rejestracji lub Autoryzacji.
 8. Zgoda zawiera informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi zgodnie z RODO, z którymi może zapoznać się przed wyrażeniem zgody.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące praw i obowiązków związanych z Przetwarzaniem danych osobowych w ramach świadczenia Usług przez Administratora znajdują się z treści Polityki prywatności znajdującej się na stronie www.sklep.manex.pl

§13 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju funkcjonalności dostępnych na Portalu o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu/Umowy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu/Umowy w każdym czasie.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu/Umowy, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Użytkowników w drodze wiadomości wysłanej na adresy e-mail Użytkowników lub w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, na co najmniej 14 dni przed planowanym wejściem zmian w życie.
 4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, może zaprzestać z korzystania z Portalu.
 5. Wszelkie problemy techniczne związane z korzystaniem z Portalu Użytkownik może zgłaszać do Administratora na adres e-mail: esklep@manex.pl
 6. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usług i Portalu w sposób określony w Regulaminie.
 7. Poprawa parametrów Towarów i zmiana asortymentu nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu i nie jest podstawą do wypowiedzenia umowy ze Sprzedawcą przez Użytkownika.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w serwisie www.sklep.manex.pl